facebook twitter myspace vimeo youtube

Equal: Soho Rezanejad | Georgij Bagdasarov & Slávo Krekovič | Dreveňákovci

Záverečným podujatím 16. ročníka festivalu [fjúžn] bude aj tento rok koncertný večer Equal. Tento večer bude jedinečným nielen preto, že počas neho zahrajú skvelí hudobníci, ale tiež preto, že sa odohrá na mieste s čarovnou atmosférou – v Klariskom kostole. Hostia: Soho Rezanejad, Georgij Bagdasarov & Slávo Krekovič, Dreveňákovci

Klariský kostol | 25. 9. 2021 | 19:00

Lístky: 7 eur v predpredaji / 10 eur na mieste


Manželia Marcelka a Jozef Dreveňákovci žijú so svojou veľkou rodinou v Bardejove. Marcelku si prvýkrát všimla etnomuzikologička Jana Belišová pri výskume Phurikane giľa – prostredníctvom ktorého mapovala, zachytávala a zviditelňovala staré rómske piesne. Odvtedy Marcelka vystupovala dvakrát na Pohode a jej manžel Jozef – skvelý multiinštrumentalista a spevák, sa tiež neskôr stal súčasťou projektu. Manželia Dreveňákovci sa vďaka dlhodobému vzťahu s Janou Belišovou podieľali na všetkých jej etnomuzikologických projektoch. V súčasnosti sú súčasťou projektu Angrusori, v ktorom sú tvorivo prepojení amatérski i školení rómski hudobníci zo Slovenska, Iva Bittová a nórske alternatívne hudobné zoskupenie Kitchen Orchestra. 
Ide o “živú autentickú rómsku hudbu“ z domáceho prostredia manželov Dreveňákových. Nejde len o staré piesne, alebo konkrétny žáner. Ide o hudbu, ktorá im samým robí radosť, ktorou žijú, ktorú si zaspievajú len tak, pre seba. Tradičné žalostné “halgató”, piesne s témou chudoby a ľudských túžob, no tiež vtip a tradičné rómske čardáše plné energie, to všetko je súčasťou nielen ich koncertov, ale aj ich života samotného. 

Zaostri na svet, ktorý máme doma! Na Slovensku žije už vyše 150 tisíc cudzincov a cudziniek. Sú našimi susedami, kolegami, priateľkami či dokonca rodinnými príslušníkmi. Tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto krajiny a prispievajú k rozvoju slovenskej spoločnosti. Predstavujú svet, ktorý máme doma. A hoci mnoho ľudí nepozná osobne žiadneho cudzinca či cudzinku, ukazuje sa, že priamy kontakt je tým najlepším prístupom, ako búrať bariéry medzi nami na oboch stranách. Práve preto Nadácia Milana Šimečku organizuje 16. – 25. septembra 2021 v Bratislave festival [fjúžn], ktorým chceme opäť poskytnúť príležitosť na stretávanie a spoznávanie sa.
Počas festivalu sa môžete tešiť na skutočne pestrú a rozmanitú zmes viac než 20 podujatí, na rôznych miestach, v rôznych formátoch. Koncerty, diskusie, výstavy, divadelné predstavenia aj komunitné podujatia, ktoré vám priblížia svety a životy ľudí s koreňmi v najrôznejších krajinách sveta, no domovom na Slovensku. 

16. ročník festivalu fjúžn: https://fb.me/e/Ze5YPHUA​​
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Equal: Soho Rezanejad | Georgij Bagdasarov & Slávo Krekovič | Dreveňákovci 🔸
The final event of the 16th [fjúžn] festival will be the Equal concert evening again. This evening will be unique not only because of great musicians, it will also take place at a venue with a magical atmosphere – in the Clarica Church.
Guests: Soho Rezanejad, Georgij Bagdasarov & Slávo Krekovič, Dreveňákovci

Clarissine church | 25.9.2021 | 19:00

Tickets: 7 EUR presale / 10 EUR at the venue


🔹Dreveňákovci🔹
The married couple Marcelka and Jozef Dreveňákovci live in Bardejov with their large family. An ethnomusicologist Jana Belišová noticed Marcela for the first time in her research Phurikane giľa where she mapped, captured and made old Romani songs visible. Since then, Marcelka has performed twice at the Pohoda festival and her husband Jozef – a great multi-instrumentalist and singer, became part of the project later on. Thanks to their long-term relationship with Jana Belišová, the Dreveňák family took part in all her ethnomusicological projects. At present, they form a part of the Angrusori project which includes creatively connected amateurs and trained Roma musicians from Slovakia, Iva Bittová and the Norwegian alternative music group Kitchen Orchestra.
The tunes are “live authentic Roma music” from the home environment of the Dreveňák couple. It’s not just old songs or a specific genre. It is music that brings them joy, that they sing just for themselves. Traditional pathetic “halgató,” songs with the theme of poverty and human desires, but also humour and traditional Romani cardas full of energy – all this is a part not only of their concerts, but also of their own lives.

Focus on the world we have at home 

There are over one hundred and fifty thousand foreigners living in Slovakia. They are our neighbours, colleagues, friends and – sometimes – family members. They are an integral part of this country and contribute to the development of Slovak society. They are the world we have at home. A lot of people do not know any foreigners personally. Direct contact still appears to be the best approach for both sides to destroying barriers between us. For this purpose, the Milan Šimečka Foundation organises the [fjúžn] festival. Its 16th year will take place from 16th to 25th September 2021. The festival wants to enable mutual encounters, where people can get to know each other. The festival shall offer a multifaceted mixture of more than twenty events in a wide range of venues and formats. There will be concerts, discussions, exhibitions, theatre performances and various community events. They will give you an idea of the worlds and lives of people whose roots can be traced to the most diverse parts of the globe and who now live in Slovakia.

Leave a Reply