facebook twitter myspace vimeo youtube

Angrusori

Projekt Angrusori je podporený grantom EHP, príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. 
Slovensko-nórsky orchester Angrusori vydal svoj debutový album Live at Tou vo vydavateľstve Hudson Records v máji 2021. Album v sebe kombinuje a zároveň spája dve výrazné sféry hudobnej kultúry: na jednej strane starodávnu tradíciu migračných piesní a na druhej súčasnú, experimentálnu improvizáciu.
Skupina hudobníkov z nórskeho Kitchen Orchestra spolupracuje už od roku 2016 so slovenskom rómskou komunitou. Najskôr v rámci projektu Phuterdo Øre (otvorené ucho), teraz ako hudobná formácia Angrusori (prsteň). Medzi súčasnou improvizovanou hudbou z Nórska a tradičnou slovenskou rómskou hudbou sa vytvorili nové spojenia, nádherne prekomponované a hybridizované Nilsom Henrikom Asheimom a Ivou Bittovou, ktorým pomáhali spolupracujúci hudobníci a hodiny spoločnej práce.
Výskumníčka Jana Belišová už niekoľko rokov pracuje s rómskou populáciou na Slovensku, zbiera a dokumentuje piesne, ktoré sa mimo slovenského vidieka nepočujú. Tento album ponúka kolekciu týchto piesní v prerobenom formáte, ktorý oslovuje starých aj nových poslucháčov rómskej hudby ako aj rôznorodé nie len slovenské publikum. Sú to piesne z inak odľahlej spoločnosti, piesne zvyčajne zdieľané v domácnostiach a kuchyniach ľudí. Sú to piesne, ktoré rozprávajú príbehy o inej európskej realite, zahŕňajú skúsenosti sociálnej segregácie, hroznej chudoby a zlého zdravia alebo príbehy lásky či žiarlivosti, príbehy špecifických a univerzálnych ľudských tragédií, ktoré však v sebe nesú trvalé vlastnosti odolnosti a spolupatričnosti.
____
Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

Special thanks

The project  ANGRUSORI – Roma music, heritage, hybridization and improvisational exchange benefits from a 199 798 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.


Poďakovanie za podporu
Projekt ANGRUSORI – rómska hudba, dedičstvo, hybridizácia a improvizačná výmena získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 199 798 € prostredníctvom Grantov EHP.