facebook twitter myspace vimeo youtube

Stanovy

ČLÁNOK 1

Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je Žudro.

2. Sídlo združenia je Bilíkova 13, 841 01 Bratislava

ČLÁNOK 2

Ciele a činnosť

1. Občianske združenie (ďalej len “združenie”) je neziskové, nepolitické, neštátne a dobrovoľné združenie ľudí na území Slovenskej republiky.

2. Cieľom združenia je zvyšovať toleranciu voči etnicky, sociálne, kultúrne či inak odlišným skupinám ľudí pomocou monitorovania, dokumentovania, spracovania a následného zviditeľňovania kultúrnych, duchovných hodnôt a prejavov týchto skupín ľudí na Slovensku i v zahraničí.

3. Za účelom naplnenia cieľov združenia uvedených v odseku 2 združenie v súlade s článkom 8:

a) mapuje a dokumentuje kultúrne, umelecké, folklórne a duchovné prejavy menšinových skupín,

b) zachraňuje vymierajúce, dočasné, či prechodné prejavy týchto skupín, c) organizuje koncerty, výstavy, festivaly, tanečné a divadelné predstavenia, semináre, prednášky, sympóziá, školenia, konferencie,

d) realizuje osvetovú činnosť s cieľom lepšie pochopiť a prijímať odlišné skupiny ľudí,

e) vymieňa si skúsenosti so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami s podobným zameraním, zúčastňuje sa na medzinárodných podujatiach a spoločných projektoch,

f) vykonáva publikačnú a edičnú činnosť, ktorej produktom sú zvukové a obrazové nosiče, tlačoviny, výstupy v elektronických a iných médiách,

g) vykonáva aj iné činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi a stanovami združenia.

ČLÁNOK 3

Členstvo

1. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, chce sa aktívne zúčastňovať na jeho činnosti alebo ktorá má záujem materiálne či inak pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia.

2. Členstvo vzniká dňom vydania rozhodnutia predsedníctva o prijatí nového člena. 3. Členstvo zaniká:

a) vystúpením – dňom písomného rozhodnutia člena o vystúpení zo združenia,

b) vylúčením – dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení zo združenia,

c) úmrtím člena,

d) zánikom združenia.

ČLÁNOK 4

Práva a povinnosti členov

1. Člen je oprávnený:

a) zúčastňovať sa na činnosti združenia,

b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

c) byť informovaný o činnosti združenia, o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadaní zhromaždenia a podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia ako aj pripomienky k jeho celkovej činnosti.

2. Člen je povinný:

a) konať v súlade s cieľmi a poslaním združenia,

b) dodržiavať stanovy združenia a plniť rozhodnutia orgánov združenia,

c) platiť členské príspevky vo výške, ktorú vzhľadom na svoju hmotnú situáciu považuje za primeranú.

ČLÁNOK 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú zhromaždenie a predsedníctvo.

ČLÁNOK 6

Zhromaždenie

1. Zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia.

2. Zhromaždenie dáva podnety k základnému smerovaniu činnosti združenia v súlade s článkom 4.

3. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, o čom vopred upovedomí členov.

4. Predsedníctvo ďalej zvolá mimoriadne zhromaždenie, ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov združenia.

ČLÁNOK 7

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia. Riadi činnosť združenia v súlade s jeho cieľmi.

2. Predsedníctvo má troch až piatich členov.

3. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi predsedníctva a splnomocnenec prípravného výboru predsedom združenia.

4. Predseda je štatutárnym orgánom združenia. V prípade potreby je predseda oprávnený vytvoriť funkciu podpredsedu, ktorý bude štatutárnym orgánom združenia popri predsedovi. Podpredseda je menovaný predsedom spomedzi ostatných členov predsedníctva.

5. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva, má podpisové právo na všetky finančné záležitosti. Predseda môže poveriť v prípade potreby vykonávaním svojej funkcie podpredsedu. Podpisové právo môže udeliť aj inému členovi združenia.

6. V prípade potreby môže predsedníctvo kooptovať ďalších členov do predsedníctva.

7. Členstvo v predsedníctve zaniká:

a) vystúpením – dňom písomného rozhodnutia člena o vystúpení z predsedníctva,

b) vylúčením – dňom písomného rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny o vylúčení z predsedníctva,

c) úmrtím člena.

8. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

9. Predsedníctvo najmä:

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

b) vypracúva plán a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

c) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

d) rozhoduje o kooptovaní nového člena predsedníctva,

e) rozhoduje o voľbe predsedu,

f) rozhoduje o odvolaní predsedu,

g) rozhoduje o vylúčení člena predsedníctva,

h) rozhoduje o rozpustení združenia,

i) zvoláva a pripravuje zasadnutia zhromaždenia,

j) rozhoduje a schvaľuje zmeny stanov združenia.

ČLÁNOK 8

Hospodárenie združenia

1. Združenie je nezisková organizácia. Prípadný zisk bude použitý len na ciele a činnosti združenia.

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3. Príjmami združenia sú najmä:

a) členské príspevky,

b) príspevky, dotácie, granty, dedičstvá a iné dary od fyzických a právnických osôb,

c) výnosy z verejných zbierok,

d) výnosy z majetku občianskeho združenia,

e) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.

4. Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi združenia, môžu prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom na účet združenia, ktorý bude zverejnený.

5. Hospodárenie s majetkom združenia sa riadi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami združenia a rozhodnutiami orgánov združenia. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

ČLÁNOK 9

Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením,

b) zlúčením s iným združením,

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora združenia.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.

4. O naložení so zvyšným majetkom združenia po uhradení všetkých záväzkov rozhoduje predsedníctvo. Zvyšný majetok bude použitý v súlade s cieľmi tohto združenia.

5. Ak združenie zaniká zlúčením s iným združením, majetok prechádza do vlastníctva novovzniknutého spoločného združenia.

ČLÁNOK 10

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR a tým istým dňom nadobúdajú účinnosť aj stanovy združenia. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa členovia prípravného výboru stávajú členmi predsedníctva a splnomocnenec prípravného výboru predsedom združenia.

V Bratislave dňa 16. júla 2002